ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20426/%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3

همه%20ملت‌ها%20قیام%20بکنند%20برای%20قدس