ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20428/%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF

همین%20شعارها%20برای‌شان%20مرگ%20می‌آورد