ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20429/%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توطئه%20خارجی%20علیه%20افراد%20نیست،%20علیه%20اسلام%20است