ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20433/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

تبلیغات%20گروهک%20ها%20و%20نوکران%20رژیم%20پهلوی%20ضد%20جمهوری%20اسلامی