ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20537/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

امروز%20آنی%20که%20برای%20شما%20فایده%20دارند%20این%20ملت%20پابرهنه%20است