ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2056/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%28%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20کمیته%20امداد%20(پاکسازی%20ادارات-%20اتکا%20به%20جوانان)