ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20612/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

همه%20به%20دستور%20اسلام%20باید%20متحد%20باشند