ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20708/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

ایران%20یک%20کاری%20انجام%20داد%20که%20در%20تاریخ%20نظیر%20ندارد