ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20713/%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF

ملت%20ما%20در%20راه%20خدا%20به%20پیش%20میرود