ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20777/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF

همه%20شماها%20برادر%20هستید