ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2078/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%26zwnj%3B

حکم%20اداره%20امور%20کشور%20به%20شورای%20انقلاب%20و%20قبول%20استعفای%20آقای%20بازرگان‌