ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20794/%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

دل%20ملت%20با%20قوای%20مسلَّحه%20است