ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20795/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF

با%20این%20وضع%20که%20زیر%20پرچم%20اسلام%20هستید،%20آسیب‌پذیر%20نخواهید%20بود