ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20881/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8

دانشگاه،%20سازنده%20و%20مخرب