ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20883/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

اگر%20در%20خدمت%20مردم%20باشد%20ارزش%20دارد