ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20884/%D9%82%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

قلمها%20و%20بیانها%20با%20مغزهای%20مردم%20رابطه%20دارند