ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20942/%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF

شما%20خوف%20این%20را%20داشته%20باشید%20که%20خداوند%20عنایتش%20را%20برگرداند