ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20943/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA

تمام%20اموری%20که%20از%20او%20بوی%20نفاق%20و%20اختلاف%20می‌آید%20باید%20کنار%20گذاشت