ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20945/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85

ما%20اسلام%20را%20منحصر%20به%20ایران%20نمی‌دانیم