ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20950/%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بشر%20در%20امتحان%20واقع%20است