ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2110/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C%26zwnj%3B%D9%87%D8%A7-%28%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%29

حکم%20به%20آقایان%20حسن%20کروبی%20و%20موسوی%20خوئینی‌ها%20(گروگانهای%20زن%20و%20سیاهپوست)