ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21150/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C

تلاش%20دشمن%20برای%20جدایی%20حوزه%20و%20دانشگاه‌