ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21160/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

همه%20با%20هم%20باشیم%20و%20کشور%20خودمان%20را%20حفظ%20کنیم