ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2120/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%26zwnj%3B

حکم%20انتصاب%20آقای%20موسی%20زرگر%20به%20سمت%20وزیر%20بهداری%20و%20بهزیستی‌