ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21224/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF

پیروزی%20را%20شمشیر%20نمی‌آورد،%20پیروزی%20را%20خون%20می‌آورد