ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21227/%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7

فرق%20است%20ما%20بین%20انقلاب%20اسلامی%20ایران%20با%20انقلابهای%20دنیا