ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21260/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF

اگر%20بخواهید%20یک%20ملت%20قوی%20آزاد%20باشید،%20از%20تشریفات%20یک%20قدری%20بکاهید