ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21330/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

بازار%20باید%20مظهر%20تام%20اسلام%20و%20عدالت%20باشد