ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21334/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF

اگر%20یکی%20یک%20صحبتی%20کرد%20دلسرد%20نشوید