ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21341/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

تکیه%20به%20اراده%20خودمان%20بکنیم