ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21344/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

اشخاصی%20که%20خدمتگزار%20هستند%20را%20تضعیف%20نکنید