ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21427/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF

هیچ%20امر%20فاسدی%20یکدفعه%20سراغ%20آدم%20نمی‌آید