ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21443/%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D9%85-%D8%A8%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

تشویق%20کنید%20این%20جوانان%20را،%20اصلاح%20هم%20بکنید