ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21444/%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

آن%20که%20مکتبی%20را%20مسخره%20می‌کند%20اسلام%20را%20مسخره%20می‌کند