ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21450/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

دعواهای%20ما%20دعوایی%20نیست%20که%20برای%20خدا%20باشد