ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21452/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA

خدای%20تبارک%20و%20تعالی%20ما%20را%20هدایت%20کند%20به%20یک%20راهی%20که%20مرضی%20اوست