ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2147/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%28%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%29

گفتگو%20با%20آقای%20محمد%20تقی%20فلسفی%20(آقای%20شریعتمداری%20و%20حزب%20خلق%20مسلمان)