ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21560/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%E2%80%8C

تربیت%20انسان%20هدف%20تمامی%20ادیان%20الهی‌