ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21594/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C%E2%80%8C

محبت%20روحی%20و%20مداوای%20جسمی‌