ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21624/%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D9%84%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%B8%D9%87%21

هرآنچه%20که%20هست%20بگویید،%20لکن%20برای%20موعظه!