ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2163/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%26zwnj%3B

حکم%20اعزام%20آقای%20محمد%20منهاج%20به%20استرالیا%20جهت%20تبلیغ%20احکام%20اسلام‌