ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21682/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C

فساد%20و%20بی‌بند%20و%20باری%20با%20شعار%20تمدن%20و%20آزادی‌