ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21740/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%86%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

حزب%20توده%20و%20چپگرایان،%20اجیر%20امریکا