ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21816/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%90-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

خدای%20تبارک%20و%20تعالی%20به%20دادِ%20این%20ملت%20رسید