ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21817/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C

پشتیبانی%20همه%20قدرت%20ها%20از%20پهلوی