ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21862/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%28%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20قضایی%20کشور%20(اهتمام%20در%20حل%20مسائل%20قضا)