ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21864/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%28%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%29

سخنرانی%20در%20جمع%20ائمه%20جمعه%20سراسر%20کشور%20(رسیدن%20به%20مقام%20قرب%20خداوندی)