ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21892/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%28%D9%81%DB%8C%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20و%20اقشار%20مختلف%20مردم%20(فیوضات%20معنوی%20عید%20قربان)