ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21922/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88--%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88-%28%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%29

پیام%20رادیو-%20تلویزیونی%20به%20ملت%20ایران%20در%20آغاز%20سال%20نو%20(تحول%20در%20اقشار%20مختلف%20مردم)