ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21925/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%28%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20وزارت%20نفت%20(جایگاه%20و%20نقش%20کارکنان%20صنعت%20نفت)